Доклад-обучение

В периода от 03.07 – 05.07.2010 г. вкл. в СУ „Константин Константинов“ – Сливен се проведе курс по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, на тема „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“.

            Обучението се проведе от организацията „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ с лектор Борис Михайлов. По интересен и атрактивен начин са представени приложими методи и програми за работа с учениците, както в начален, така и в прогимназиален етап.

            На учителите е предоставена възможност сами да създават приложения в електронните програми Learningapps и Kahoot, които успешно могат да се прилагат в процеса на обучение, както и за самостоятелна работа. Практически приложимо са представени програмите за създаване на тестове, в които могат да се вмъкват видео файлове и изображения. Усвоените техники умело ще се използват за разнообразяване и допълване на  обучителния процес.

            Всеки участник решава тест, направен от своите колеги, което е допринесло за  повишаване на интереса и мотивацията, както и емоционалното преживяване по време на обучението.

            Учителите считат, че усвоените знания и умения  ще бъдат прилагани в бъдещата работа с учениците и при направеното анкетиране е отчетено висока степен на удовлетвореност.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ