За училището


МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

Възпитание и обучение според Държавните образователни стандарти и стандартите на ЕС, адаптиране на новия учебен план към изискванията за гражданско възпитание.

Засилване на интегративните процеси в учебната и извънкласна дейност, поддържане на традиция в обединяване на дейността на художествено – творческите формации в училище с професионалните състави от областта, страната и чужбина, синхронизиране работата на учители, родители, ученици.

Стратегии в дейността на училищетоСписък

  • Измеримост и високо качество на резултатите от образователно-възпитателната работа с Държавните образователни стандарти.
  • Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
  • Издигане нивото на художествено – творческите дейности до професионализма на сходни училища в страната.
  • Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици.
  • Утвърждаване облика на училището и чувство за принадлежност към него у всеки възпитаник.
  • Защита на личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация на обществото.
  • Обогатяване и опазване на материалната база.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ