История

XI-то СОУ е открито през 1983 година с решение № 42 на ОНС от 31.05.1983 година/ протокол № 7.

С решение № 62 на ЦК на ОНС от 27.07.1983 година е обявено, че училището ще носи името на Константин Илиев Константинов.

Направено е райониране по квартали и учениците са групирани в 48 паралелки, от които:

27 – в начален курс

21 – в прогимназиален курс.

Общият брой на учениците е 1583. Колективът наброява 88 души: 70 учители (38 в начален курс и 32 в прогимназиален и гимназиален етап на обучение) и 18 човека – технически и обслужващ персонал.

Ръководството на училището е в състав:

– директор – Илия Марков;

– зам. директори – Иван Кръстев, Елена Милчева

На 7.09.1984 година е тържественото откриване на ЕСПУ „К. Константинов“.

Учебна 1984/1985 година:

В училището учат 2070 ученици, разпределени в 61 паралелки.

През месец октомври 1984 година се сформира танцов състав с 80 деца от I -VIII клас, които работят под ръководството на Иван Петков и Красимира Николова.

Създава се и куклено – театрален колектив под ръководството на Димитър Панайотов, актьор и дългогодишен директор на кукления театър в Сливен.

През месец май 1985 година е открита и започва да функционира училищната библиотека. Първият библиотечен работник в училището е Юлия Алексиева Бойчева.

Функционират и отбори по спортна гимнастика и лека атлетика, клуб за ТНТМ.

Учебна 1985/1986 година:

В ЕСПУ „К. Константинов“ се обучават 2387 ученици в 70 паралелки.

Учителският колектив е от 80 човека.

Училищното ръководство е в състав:

– директор – Недялка Маркова;

– зам. директори – Елена Милчева, Иван Кръстев, Венета Вълканова.

На VII-я републикански фестивал през 1986 година танцовият състав на училището става лауреат и носител на златна значка.

Училището има отлична материална база – 2 физкултурни салона, широк двор с няколко игрища и писта, плувен басейн, закусвалня, лекарски и зъболекарски кабинет.

Учебна 1986/87 година:

Учениците са 2056, а формираните паралелки – 79. Учителският колектив включва 101 учители.

През септември 1986 година се открива логопедичен кабинет.

Към клуб ТНТМ с ръководител Христо Маринов функционират около 60 кръжока.

Учебна 87/88 година:

Учениците са 2863, разпределени в 85 паралелки. Учителският колектив наброява 108 учители.

Учениците печелят много спортни успехи – в турнир по спортна стрелба заемат първи места, а Цветомира Мавродиева става републикански шампион в тази дисциплина.

През тази учебна година завършва първия випуск на 11 клас.

Учебна 91/92 година:

Учебната година започва с училищно ръководство в състав:

– директор Недялка Маркова;

– зам. директори – Костадин Славов; Елена Милчева.

Приет е втори випуск в паралелки със засилено изучаване на музика и изобразително изкуство.

Учебна 92/93 година:

Честват се 10 години от откриването на училището и трета годишнина от сформирането на паралелките по музика и изобразително изкуство.

Учебна 93/94 година:

Сформиран е фолклорен самодеен състав, работещ за престижа на училището.

Учебна 94/95 година:

В училището е сформиран детски фолклорен ансамбъл „Аглика“, обединяващ 3 формации:

– фолклорен оркестър с ръководител Димитър Стоянов;

– танцов състав с ръководител Тончо Кисьов;

– битов хор с ръководител Невена Христова

През тази учебна година е назначен педагогически съветник в училището – госпожа Любка Георгиева.

Учебна 95/96 година:

Училището има свой химн, като автор на музиката е Иван Кавръков, а текстът е на Елена Милчева.

Учебна 96/97 година:

Назначени са още двама педагогически съветници:

– Антоанета Симеонова и Валерия Тодорова.

Патронният празник е отбелязан с много спортни прояви, организирани от екипа учители по физическо възпитание и спорт: Зехирева, Николова, Николай Даков, Ваньо Душанов, Митко Тодоров и Александров.

В чест на този празник се провежда вътрешно-училищно състезание по математика и учениците участват в международно математическо състезание Европейско Кенгуру и учениците участват в организираната олимпиада по математика, като се класират на първите места.

През тази учебна година благодарение на състав гайди с ръководител Стайко Стайков се заговаря за специализираните паралелки на XI-то СОУ и за нивото на преподаване в тях. По същия повод учениците от специализираните паралелки по изобразително изкуство с ръководител Галя Янкова и Мария Балездрова участват в организирания еко-карнавал в града.

Екипът на учителите по изобразително изкуство организира много изложби в града.

Учениците посвещават на патронния празник участието си в много училищни прояви като олимпиада, вечери на Константи Константинов, междуучилищни конкурси и тържествен концерт в залата на ДНА.

За първи път през тази учебна година е организиран и проведен благотворителен концерт от специализираните паралелки по музика.

Учебна 97/98 година:

Учредено е училищно настоятелство (УН) като самостоятелна юридическа единица. То организира първият успешен търг с картини на паралелките по изобразително изкуство.

Започва намаляване броя на учениците и паралелките.

Обявен е конкурс за директорско място в XI-то СОУ.

Учебна 98/99 година:

На 15.09.1998 година училището има нов директор – госпожа Емилия Желева, учител по български език и литература.

През декември 1998 година излиза първия брой на училищния вестник „НИЕ“ с редактор Елена Милчева в тираж 300 броя.

През същия месец се изнасят и първите коледни концерти в училището и зала „ЗОРА“.

Всеки брой на училищния вестник е тематично ориентиран към важни събития от училищния живот. За излизането на вестника отговарят различни преподаватели по български език и литература.

Учебна 99/2000 година:

През тази учебна година се променя статутът на кандидат-гимназиалните изпити след VII-ми клас. Изпитът се провежда на два етапа:

I-ви етап – тест от 60 въпроса за 120 минути;

II-ри етап-изпит по математика или български език, по избор на учениците в зависимост от училището и избраната специалност.

През тази учебна година се провеждат два съвместни концерта с Държавния ансамбъл за народни песни и танци – гр. Сливен и симфоничния оркестър, които събират овациите на препълнените зали като забележителни музикални прояви в града. С концерт в зала „Хаджи Димитър“ е отбелязана 5-та годишнина от откриването на хореографските паралелки в училището.

Запазена е класната форма на обучение в училище.

2000/2001 учебна година:

През тази учебна година излизат Държавните образователни изисквания за учениците от 8, 9 и 10 клас.

Става все по-популярен танцовият ансамбъл с ръководител Тончо Кисьов, който има и турнета в чужбина: Украйна, Гърция и Холандия. Възстановен е инструменталният фолклорен оркестър с ръководител Димитър Стоянов.

В училищното ръководство има нов помощник директор по административно-стопанска дейност Николай Даков – учител по физкултура.

2001/2002 учебна година:

В училището учат 1355 ученика, разпределени в 57 паралелки. Учителският колектив наброява 99 учители. Започва работа помощник директор за начален етап на обучение – Цветелина Кайракова.

Училището започва да работи по проект – „Десеграгация на ромите“. В I-ви клас постъпват 17 деца от квартал „Надежда“.

Педагогическият съветник Любка Георгиева успешно работи с родителската общественост по проект – „Родители срещу престъпността“.

За патронния празник на училището се провеждат различни прояви: конкурс „Млад пианист“; вечер, посветена на Константин Константинов; спортен празник; конференция на тема „Мотивацията в учебния процес“ и празничен концерт в зала „Зора“.

Учебна 2002/2003 година:

В училището се обучават 1200 ученици в 52 паралелки – 22 в начален етап на обучение; 25 – от V до VIII клас и 5 за 10, 11, 12 клас.

Ръководството е в състав:

– директор – Емилия Желева;

– помощник директори – Мария Панова, Цветелина Кайракова;

– помощник директор по АСД – Николай Даков.

Педагогическият колектив наброява 87 учители. Стартира осъществяването на цялостна реформа в средното образование с въвеждането на нов учебен план в I-ви клас (Наредба № 6/28.05.2001 година), приетите ДОИ и разработваните учебни програми по отделните предмети.

Честват се 20 години от създаване на училището с многобройни прояви в чест на патрона: карнавално шествие, литературно състезание, междуучилищен конкурс за рисунка, изложба на ученици от паралелките, изучаващи изобразително изкуство и бивши техни възпитаници в Драматичен театър „Стефан Киров“, конкурс „Млад пианист“, спортен празник и тържествен юбилеен концерт в Драматичен театър „Стефан Киров“.

Приоритет за училището е работата му с училищното настоятелство.

2003/2004 учебна година:

В училището учат 1051 ученици, разпределени в 45 паралелки. След двегодишен нулев прием успешно е сформирана паралелка – хореография с прием след VII-ми клас. Учителският колектив наброява 83 учители.

Танцовият състав „Аглика“ с ръководители Магдаленка и Тончо Кисьови става член на националната секция на ЦИОФ към ЮНЕСКО.

Чрез защитен и успешно реализиран проект по програма „Младеж“ към Министерството на младежта и спорта на тема: „Училищната библиотека – младежки информационен център“, под ръководството на госпожа Любка Георгиева е модернизирана училищната библиотека. По линия на проекта е осигурен достъп до Internet.

Особено важен за училището се оказва проект по програма ФАР „Интеграция на ромското население“. По линия на този проект на 17.02.2004 година министърът на образованието доц. д-р Игор Дамянов, председателят на националния Съвет по етническите въпроси на МС Филиз Хюсменова и представители на КЕЪР посещават училището, за да реализират дарение от 10 компютъра, много учебници, учебни помагала и пособия.

Отборът по бадминтон с ученици от VII и VIII клас с треньор Димчо Димов участва на републиканско първенство в гр. Велико Търново и се класира на IV-то място в страната.

2004/2005 учебна година:

Учебната година започват 945 ученици, разпределени в 45 паралелки. Учителският колектив наброява 75 учители.

Във връзка с определената 2005 година от Съвета на Европа като година за демократично гражданство чрез образование, в училището се учредява младежка организация „Клуб 11“, която под ръководството на педагогическия съветник Любка Георгиева кандидатства с проект пред Министерството на младежта и спорта.

В резултат на успешно защитения проект днес в училището има обособена зона за младежки дейности – за сесиите на ученическия парламент, видеотека и др.

Започва създаването на DVD – архив на училището.

Ученици от училището вземат участие в реализирането на три външни проекта:

– „Превенция на наркоманията“ – на Младежки дом – град Сливен с участници ученици от 9 клас;

– „Действай сега“ на дружеството на ООН в България;

– „Сексуално и репродуктивно здравно образование“ – партньорски проект на МОН, МНЗ ?и фонда на ООН за населението.

Ученици от екоклуб с ръководител Анелия Христова работят по проект „Екология на водите в родното място“.

Ученици печелят първи места в извънучилищни олимпиади и състезания:

– I-во място в областния кръг на олимпиадата по математика печелят Йордан Петров от VI „Е“ клас и Неделина Атанасова от VII „Г“ клас;

– II-ро място в областния кръг на олимпиадата по химия и физика печели отново Неделина Атанасова;

– I-во място на областния кръг на олимпиадата по биология печелят Михаела Карчева и Петя Величкова.

Честват се 10 години от създаването на хореографските паралелки.

2005/2006 учебна година:

В училището се обучават 890 ученици в 41 паралелки. Педагогическият колектив наброява 72 учители.

2006 година е обявена за година на информационните технологии в българското училище. Всички учители от СОУ „Константин Константинов“ преминават обучение за използване на ИКТ в професионалната си дейност.

Народното събрание приема „Национална програма за училищното и предучилищно образование и подготовка за периода 2006 – 2015 година“.

2006 – 2007 учебна година

В училището се обучават 874 ученици разпределени в 39 паралелк – 20 в НЕО, 15 в ПГЕО и 4 в ГЕО. Педагогическият колектив наброява 67 преподаватели и 4 човека – ръководство. Назначен е нов помощник-директор по административно – стопанската дейност – г-н Христо Маринов.

Нов момент през тази учебна година е извършеното външно оценяване на резултатите на учениците от ІV клас, които показаха среден успех по български език и литература – отличен 5,53; математика – отличен 5,56; човекът и обществото – мн. добър – 4,79; човекът и природата – отличен 5,76. Средният успех на учениците от V-VІІІ клас е мн. добър 4,71, а на учениците от гимназиалния етап на обучение – мн. добър 4,63.

Училището бе домакин на Общинското първенство по бадминтон, а представянето на отборите от ХІ СОУ „К. Константинов“ – отлично.

През тази учебна година бяха успешно защитени 3 проекта по програмите на МОН, съответно към модули „Ритуализация на училищния живот“, „Извънкласни дейности“ и „Спорт в училище“, един по програмата за СРЗО, един към Община Сливен за благоустройствени мероприятия в двора на училището и един към Министерството на културата за допълване на библиотечния фонд.

През месец декември 2006 година училищното настоятелство стана на 10 години. Избрано бе ново ръководство с председател Красимира Абраамян.

Стоянка Тодорова, Анелия Христова, Мария Балездрова, Димитринка Петкова и Любка Георгиева изработиха презентации, с които участваха на общинския и областен кръг на Националната конференция „Училището – желана територия на ученика“.

Училището създаде свой сайт – 11sou.sliven.net

2007 – 2008 учебна година

Учебната 2007 / 2008 година премина под знака на юбилея на училището – 25 години, учителската стачка, модернизацията на българското образование, въвеждане на делегираните бюджети, ДЗИ (след 44 годишна пауза); външно оценяване, промяна в структурата на средното образование:

– основно образование – 7 или 8 клас;

– проект за учебен план – 8 – 12 клас, кръгла маса на тема „Новата образователна структура на средното образование.“

Новост в учебния план за 1 клас, „г“ и „д“ паралелки, е ЗИП „Информационни технологии“.

За втори път се проведе външно оценяване на четвъртокласниците по БЕЛ, математика, човекът и природата и човекът и обществото. Резултатите показват, че по всички учебни предмети учениците са получили по-висок бал от средния за страната.

През месец Май 2008 си проведе външно оценяване по шест учебни дисциплини в 5 клас. Получените резултати на нашите ученици са по-високи от тези в областта.

Шестокласниците на г-жа Михалчева участваха в конкурсите:

– Национален конкурс за есе на тема „Живеем в страната на Ботев“;

– Национален конкурс за детски таланти „Чудомириада“;

– Национален конкурс „Историята на една омагьосана книга“.

Успешно беше участието проект „1000 стипендии“ на фондация „Комунитас“.

Г-жа Вичева и г-ца Тодорова работят по проект „Коменски“ на тема „Риба без граници“.

Четири ученички от 6-б клас взеха участие в Международен конкурс „Мир и сътрудничество 2008“ с глобална тема „Вода за всички“.

За отбелязване на значими годишнини бяха устроени изложби във фоайето на училището – 135 години от гибелта на Васил Левски, 130 години от Освобождението на България; фотоси от българското историческо минало в навечерието на 24 Май.

Много разнообразни бяха изявите на хореографските паралелки. За труда си учители и ученици бяха отличени с награди:

– Учениците от 7 – 8 клас – ІІ награда на Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“;

– 9 – 12 клас – І награда и „Златна лира“ на същия конкурс.

– Национален конкурс „Коледарски танци“ – гр. Ямбол – две първи награди на учениците от 3 и 4 клас;

– Защитиха България в ХХХ Международен танцов фестивал на ТРТ в гр. Анталия, Р Турция.

Много полезни за ученици и учители са съвместните дейности с изпълнителите на ДФА „Тракия“ – гр. Пловдив. Поставиха се „Пирински танц“ и „Добруджанска импресия“ на проф. Даниела Дженева.

Много награди от конкурси получиха ученичките на учителите по народно пеене – Митка Милинкова и Женя Станчева.

Педагогическата колегия работи за мотивирането на всички ученици да посещават с желание учебните занятия – използват се презентации, включват се учениците в проекти. Един от тях е „Моите родители и моят ученически живот“. Целта на проекта е привличането на родителската общност като партньор на училището в учебно-възпитателния процес. Този проект беше защитен от МОН, МНЗ, ФООН за населението.

Дейностите, които се реализираха по него бяха: размяна на писма между ученици и родители – „Защитени писма“; шоу за ученици и родители „Познаваме ли се?“; кръгла маса с представители на УП, членове на младежката организация „Клуб 11“, УН, педагози и психолози.

Проведе си обучителен семинар за родители по проблемите за общуването с децата.

Училището бе включено в програма за саниране, което видимо промени външния му вид. За вътрешния интериор, се погрижиха художници, които изработиха пано пред дирекцията.

Учителите се включваха във всички квалификационни форми, организирани от РИО. През І учебен срок участваха в курс – тренинг на тема „Интерактивни методи в обучението“. 11 колеги взеха участие в националната конференция „Училището – желана територия на учениците“.

25 годишния юбилей на училището беше отбелязан с разнообразни дейности, финансирани и с дарения и по линия на няколко проекта – „25 години 11 СОУ „Константин Константинов“, „Фолклорът – магия във времето“.

Всичко това създаде празнично настроение и дух в училище: отпечатана беше юбилейна брошура, издание на ученическия бюлетин „НИЕ“; организирано бе литературно състезание за седмокласници между 3 ОУ и ХІ СОУ, както и традиционен спортен празник.

Кулминацията беше тържественият концерт в ДТ „Стефан Киров“ и последвалият съвместен концерт на хореографските паралелки с АНПТ Сливен. Направени бяха сувенири и рекламен филм за училището. Състоя се среща на настоящи и бивши възпитаници и учители на СОУ „Константин Константинов“.

2008-2009 учебна година

През тази учебна година приоритет в дейността на училището бе квалификационната дейност на учителя.

През м. Ноември, 2008 г., се проведе лектория с родители на проблемни ученици по випуски. Обобщение на инициативата беше семинар „Добри педагогически практики при работа с родители.

През м. Март, 2009, се проведе обучение с класните ръководители – „Класният ръководител – посредник във взаимоотношенията между родителите и училището“ с гост-лектор Вяра Лазарова от АРА.

Проведе се курс по английски език за учители, компютърен курс за повишаване на презентационните умения на учителите; курс по астрономия (за преподаващите в НСО). МО 4 клас участва в Националната конференция „Училището – желана територия на учениците“ с презентация „Здраве в училище“ и се класира в Областен кръг.

Всички учители участваха активно в курсовете, организирани от РИО.

През изминалата 2008-2009 година отново се работи усилено по много проекти:

 • „Риба без граници“ – по програма на ЕК „Учене през целия живот“ с партньори 7 училища от 6 държави.
 • „Ако до всяко добро същество, застане още едно“ – по програма на ДАМС „Младежки дейности 2008 – 2010“
 • „Здравното образование на младите хора“ – по програма на Фонд на ООН, МОН, МЗ
 • „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България“
 • „Подобряване на състоянието и интегразия на малцинствените групи групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите“
 • „Ромски ментори“ – защитен от РМО
 • „С грижа за всяко дете“ – по национална програма на МОН
 • „Училище – утвърждаващо сексуалното и репродуктивното здравно образование“ – по програма на МОН, „Развитие на човешките ресурси“
 • „Без свободен час“ – Национална програма на МОН „Оптимизация на училищната мрежа.

За трета поредна година се проведе външно оценяване на ученици, завършили 4, 5, 6 клас.

През цялата учебна година се проведоха много и разнообразни дейности. Организираха се и се проведоха дни на ученическото самоуправление; имаше множество участия в различни състезания, олимпиади, благотворителни концерти, национални фестивали и конкурси.

За поредна година си взаимодейства с регионалната библиотека „Сава Допроплодни“, ДКТ, ДТ „Ст. Киров“ и др. Наши ученици взеха участие в международния фолклорен фестивал през м. Май, направиха изложба във връзка с Европейския ден на чуждите езици. Много от участията ни донеса и престижни отличия.

Всички разнообразни дейности, проблеми и постижения бяха отбелязани в училищния вестник „Ние“, както и в уеб-сайта на училището.

2009-2010 учебна година

През тази учебна година приключи работата по два проекта: „Риба без граници“ – продължил две години и „Училище, утвърждаващо сексуалното и репродуктивно здравно образование“ – продължил една година. Много дейности съпроводиха работата и по двата проекта: Написана беше обща приказка „Скритото съкровище“ на 3 различни езика; издаден бе сборник с легенди и приказки; представен бе спектакълът „Морско дъно“ с ученици от 2 клас; проведоха се концерти и състезание „Риба и риболов“; засне се филм и се направи презентация за традиционните рибни ястия. Беше открит специален сайт за комуникация между децата, взели устие в проекта.

Във връзка с втория проект бяха създадени 5 клуба по интереси; проведе се летен обучителен лагер; лактория „Час по здраве“, училищно състезание „Познаваме ли се?“; презентация „Моето здраве“. Финалният момент беше провеждането н акръгла маса за отчитане резултатите от проекта.

Продължи работата по разли национални програми:

 • НП „С грижа за всеки ученик“
 • модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици по география и икономка“, ръководител г-жа Кулишева. В следсвие на тази работа наш ученик постигна отличен резултат на олимпида по география.
 • модул “ Осигуряване на допълнително обучение на учениците по математика за повишаване нивото на постиженията“, с ръководител г-жа Сантурян. Положителният ефект от индивидуалната работа с 6 ученици се изрази в подобряване на успеха им по математика.
 • НП „Училището – територия на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците в НЕО“, екип учители от НЕО разработи проект.
 • НП „Оптимизация на училищната мрежа“ – продължи осъществяването „Мярка без свободен час“
 • Учителите от 3 клас работиха по НП на БЧК „Здраве в училище“
 • Реализира се проект по НП „Училището-територия на ученика“, модул „Ритуализация на училищния живот“, учениците от нашето училище вече имат униформа със собствена емблема. Проектът бе на стойност 47 хил.лв.
 • Кандидатурата ни за предоставяне на Доброволец-учител от Корпуса на Мира бе одобрена и от новата учебна 2010-2011 година г-ца Кейт Мартенз от щата Минесота, САЩ ще се присъедини към екипа учители по английски език и ще работи с нас за повишаване качеството на обучението но учениците и обмен на добра практика с учителите.

И през тази учебна година учениците показаха своите способности в различни регионални, национални и международни състезания и конкурси. Много от тях баха отличени с първа награда и други престижни отличия.

Квалификационната дейност в училище се организира по пет направления и две равнища. Учителите редовно се включваха във вътреучилищни и извънучилищни квалификационни курсове. Бяха изнесени много открити уроци в НЕО и по чужд език. Владимира Чолакова получи 5-то ПКС по английски език, а Стоянка Тодорова – 1-во ПКС по Биология и здравно образование. Девет учители завършиха шестмесечен курс по английски език, ниво А1+.

2010/2011 учебна година

През 2010-2011 година наред с обучението и възпитанието на учениците, приоритети в работата са: извънкласните дейности, състезания, конкурси и квалификацията на педагогическите кадри. Работи се за модернизиране на образованието чрез използване на комуникационни технологии, избор на актуални методи на обучение, създаване на условия за учене през целия живот.

Вече е традиция включването на училищни екипи в различни модули на национални програми.

В общинския конкурс „Златно сърце“ 12 ученици от ХІ СОУ „К. Константинов“ са отличени със сертификати за добротворство, проявена благотворителност, самообладание и гражданска позиция.

С отличия, във връзка с участия по повод Световния ден на околната среда и състезания в областта на спорта – бадминтон и футбол се завръщат седмокласниците.

2011/2012 учебна година

Учебната 2011-2012 година започва с 813 ученици и 61 учители. В съответствие с новостите, въведени от МОМН, и нарасналия интерес от родителите, са създадени 5 полуинтернатни групи. В тях възпитатели от НЕО се грижат за 123 деца от І и ІІ клас.

За голяма радост на всички, екип от начални учители разработи и спечели проект за оборудване на стая за отдих и игри.

СОУ „К .Константинов“ бе едно от общо 13-те училища в страната включили се в международната инициатива – „Европейски младежки ден“. В нея 345 ученици от ПГЕО и ГЕО участваха в различни интерактивни дейности свързани с гражданското образование.

Новост в квалификационната дейност бе пътуващия семинар до Австрия, в който се включиха учители и родители. С голям интерес и масово участие се отличават инициираните от Кейт Мартенз –доброволка от САЩ, изяви: „Хелоуин“, уоркшоп за учители по АЕ от област Сливен, презентация за образователната система в САЩ.

2012-2013 учебна година

През тази учебна година учениците са 842, разпределени в 38 паралелки. Педагогическият колектив наброява 65 души.

Много и разнообразни са дейностите във връзка с 30-годишния юбилей на училището:
– Юбилейна изложба на Донка Константинова в зала „Сирак Скитник”, която беше уважена от кмета , заместник-кмета и областния управител.
– В зала „Май” се проведе научна конференция „Път през годините” с основен лектор проф.д-р Св. Игов.
– Осъществена беше среща с бивши възпитаници на училището.
– Издадената брошура „30 години СОУ „Константин Константинов” отрази многообразието и богатството на училищния живот. За създаването й работиха педагогическия съветник Л. Георгиева, Кр. Мишкова, Д. Пенчева и Н. Чонкова.
– Проведе се традиционният спортен празник, посветен на празника на училището.
– Кулминацията в празничните изяви беше тържественият концерт в ДТ „Ст. Киров”, който беше отразен от медийте.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

През тази учебна година училището работи по програма „Коменски”. Участието в програмата допринася за повишаване на качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Участници в проекта са България, Германия, Италия, Белгия и Шотландия.

По НП „С грижа за всеки ученик” Модул 1 работи г-жа Нина Смиловска, а по Модул 3 и Модул 4 – Л. Балчева, М. Кулишева, М. Христова и Д. Петкова.

Училището продължи работата си и по НП мярка „Без свободен час”, благодарение на която в СОУ „Константин Константинов” няма свободни часове.

Съвместно с „Клуб по плуване” учениците от ІІІ и ІV клас участваха в проект „Научи се да плуваш”.

За втора поредна година продължи работата по рпоект „УСПЕХ” – 32 групи за ИИД с включени 400 ученици. През цябата учебна година 97% от учениците бяха включени в ИИД.

ПОСТИЖЕНИЯ

Много наши възпитаници заеха призови места в ннационални състезания, олимпиади и конкурси, Европейско кенгуру, Лингвистично кенгуру.
– Данаил Ангелов – 7-в клас – 1-во място на Регионален кръг на Spelling Bee 2013, 7-мо място В национален кръг (учител Вл. Тенева)
– Ванина Стойчева, 4-в клас, -1-во място в „Ключът към музиката”
– Благовеста Петрова,4-а клас, 2-ро място в „Ключът към музиката”
– Кристияна Коева – 1-во място Областен кръг на олимпиада по астрономия (учител Ан. Христова)
– Училищен отбор по бадминтон – 5-то място в странат в Републиканско първенство по бадминтон (учител Д. Димов).
– Габриела Емилова, 4-б клас, – 2-ро място на Национален конкурс по изобразитено изкуство „Зелена планета”; Роксана Рундева и Бисер Стойчев – поощрителни награди (учител Г. Янкова)
– Народен хор с ръководитле М. Милинкова – І място в първа възрастова група на ХХІІІ Национален фолклорен фестивал „ Я. Петров” гр. Гълъбово.; Паола Русчева и Еленеа Тодорова, 2-а клас, – І-ва награда от Фолклорен събор „Песни и танци на мегдана” в град Карнобат.
– Мажоретен състав и танцов ансамбъл „Аглика”, с ръководители М. Кисьова и Б. Кисьов, взеха участие в разнообразни градски изяви.
– Роксана Рундева, 4-б клас, – ІІ място в Национален конкурс за комикси (учител Г. Янкова)
– Никол Христова – ІІ-ро място в Национално състезание „Шуменско плато” (учител Ан. Христова)
– Габриела Михайлова, 10 клас, спечели стипендия „Хаджи Мина Пашов” за талантливи ученици в областта на спорта
– Мариела Иванова, 7 клас, спечели стипендия в Национален конкурс „1000 стипендии”

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

По традиция колективът на СОУ „Константин Константинов” взе участие в много разнообразни обучения:
– „Стратегия за противодействие на училищното насилие” с лектор доц. П. Митева;
– Тиймбилдинг „Организзационната култура в училищната институция” с лектори доц. П. Митева и доц. Р. Симеонова;
– Г-жа Владимира Тенева участва в обучение „Учене чраз поставяне на задачи” по проект „Коменски” (индивидуална квалификация) в Международен център за учители в гр. Прага, Република Чехия По програма на „Центъра за развитие на човешките ресурси”, сектор „Учебни визити”, г-жа Тенева участва като ръководител на МО „Чужди езици” в обучение на тема „Превенция за ранно отпадане на ученици от училище”, съвместно с Фламандското министерство на образованието и CEDEFOP в гр. Брюксел, Белгия.
– Г-жа Митка Милинкова участва в Национална конференция за обмяна на добри практики в областта на ИИД по проект „УСПЕХ” в гр. Пловдив.
– Много учители посетиха обучения за изработване на учителско и ученическо портфолио;

На Нционалното външно оценяване ІV и VІІ клас учениците от СОУ „Константин Константинов” показа много висок успех:
– ІV клас – ІІІ-то място в региона от 29 училища и 5-то място в областта от 58 училища;
– VІІ клас – ІV-то място в региона от 30 училища, и VІІ-мо място в областта от 52 училища;

На 24 май 2013 година бяха връчени за втори път наградите на училището.
„Учител на годината” стана г-жа Анелия Христова, а наградата „Ученик на годината” получиха Цветомир и Маломир Ингилизови.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ