Образование за утрешния ден

https://oud.mon.bg/

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

В изпълнение на Дейност 6 от Проекта-  Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). 

През учебната 2019/2020 г.

Сформирани клубове по ключови дигитални умения:

1. „В света на компютритe”- ръководител г-жа Гергана Панайотова с ученици от 2 клас

2. „Дигитална мозайка“ – ръководител г-жа Дора Тодорова с ученици от 2 клас

3. „Учи и се забавлявай в света на ИТ“ – ръководител г-жа Таня Мерджанова с ученици от 4 клас

4.  ИТ -ръководител г-жа Мариана Христова с ученици от 2 клас

През учебната 2020/2021 г.

1. „В света на компютритe”- ръководител г-жа Гергана Панайотова с ученици от 3 клас

2. „Дигитална мозайка“ – ръководител г-жа Дора Тодорова с ученици от 3 клас

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ