О Б Я В А ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ОБЩИНА СЛИВЕН,

гр. Сливен, бул.”Цар Освободител” №1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 662350, на основание Заповед №РД-15-2647 от 18.09.2020 г. и Заповед №РД-15-2690 от 25.09.2020 г. на Кмета на общината,

 

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващи:

1.1. Свободна площ 12 кв.м. (преустроена като търговски обект), разположена на I-ви етаж в сграда със застроена площ 885 кв.м. на Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен, при следните условия.

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 200 (двеста) лева без ДДС;
 • Депозит: 400 (четиристотин) лева;
 • Срок за наемане: 5 (пет) години;
 • Предназначение: за продажба на закуски;
 • Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.
 • Изисквания към наемателя:
  • обслужване на учениците и служителите на СУ „Константин Константинов“-Сливен, чрез осигуряване на ежедневна доставка и продажба на готови храни и полуфабрикати (кетъринг), безалкохолни напитки (с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия), пакетирани закуски и сандвичи, кафе, чай и др., които да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

1.2. Свободна площ 1 кв.м. от учителска стая, разположена на II-ри етаж в сградата на Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 60 (шестдесет) лева без ДДС;
 • Депозит: 120 (сто и двадесет) лева;
 • Срок за наемане: 5 (пет) години;
 • Предназначение: за разполагане на автомат за топли напитки (вендинг машина);
 • Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.
 • Изисквания към наемателя:
  • обслужване на служители на учебното заведение чрез осигуряване на ежедневна доставка и продажба на топли напитки – кафе, чай, мляко и други;
  • да монтира автомат за топли напитки, който да отговаря на изискванията на Директива 2006/95/ЕО, както и да е:
  • с поставена СЕ маркировка, доказваща съответствието му с хармонизираните стандарти, включително изискванията за безопасност;

– снабден с монетник, който да връща ресто, както и да работи с монети от 5, 10, 20, 50 ст. и 1 лв.;

1.3. Свободна площ 1 кв.м. от коридор на I-ви етаж в сградата на Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 60 (шестдесет) лева без ДДС;
 • Депозит: 120 (сто и двадесет) лева;
 • Срок за наемане: 5 (пет) години;
 • Предназначение: за разполагане на автомат за топли напитки (вендинг машина) без кафе;
 • Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.
 • Изисквания към наемателя:
  • обслужване на ученици и служители на учебното заведение чрез осигуряване на ежедневна доставка и продажба на топли напитки –чай, мляко и други (без кафе), които да отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;
  • да монтира автомат за топли напитки, който да отговаря на изискванията на Директива 2006/95/ЕО, както и да е:
  • с поставена СЕ маркировка, доказваща съответствието му с хармонизираните стандарти, включително изискванията за безопасност;
  • снабден с монетник, който да връща ресто, както и да работи с монети от 5, 10, 20, 50 ст. и 1 лв.

1.4. Помещение с площ 14 кв.м., разположено в бивш кухненски блок, част от I-ви етаж в сграда със застроена площ 654,4 кв.м. на Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен, при следните условия:

 • Начална тръжна месечна наемна цена: 250 (двеста и петдесет) лева без ДДС;
 • Депозит: 500 (петстотин) лева;
 • Срок за наемане: 5 (пет) години;
 • Предназначение: за продажба на закуски;
 • Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.
 • Изисквания към наемателя:
  • да извърши обслужване на учениците и служителите на СУ „Константин Константинов“–Сливен, чрез осигуряване на ежедневна доставка и продажба на готови храни и полуфабрикати (кетъринг), безалкохолни напитки (с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия), пакетирани закуски и сандвичи, кафе, чай и др., които да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация се получава от деловодството на СУ „Константин Константинов“ на адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“, в рамките на всеки работен ден от 08.00 часа до 16:30 часа, и най-късно до 16.30 часа на 13.10.2020 г., след заплащане на цената, в касата на учебното заведение. За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16.30 часа на 20.10.2020 г.

Депозитите от кандидат-участниците се внесат до 14.10.2020 г. и съответно 21.10.2020 г. за втората дата в касата на учебното заведение.

Документите за участие в търга, съгласно изискванията на тръжната документация, се подават в запечатан, непрозрачен и надписан плик с надпис името на участника или упълномощеното лице и цялостно наименование на търга, в срок до 16:30 часа на 14.10.2020 г. в деловодството на СУ „Константин Константинов“ на адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“. За втората дата подаването на документи за участие се извършва до 16.30 часа на 21.10.2020 г.

Търгът ще се проведе на 15.10.2020 г. от 13.00 часа в клуб №11, находящ се на втори етаж в сградата на СУ „Константин Константинов“ на адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“.

В случай на ненаемане на някой от обектите, повторен търг се насрочва за 22.10.2020 г.  от 13.00 часа, при същите условия и последователно за всеки обект.  

За допълнителна информация – СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен, тел. 044/ 667683.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ