ГД Пожарна безопасност и защита на населението – МВР

Информационен сайт на ГД ПБЗН

Училището може да организира самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение за:

  1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обу чават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагопгческия съвет.
  2. Лица навършили 16 годишна възраст.
  3. Самостоятелното обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебните предмети съгласно училищния учебен план.
  4. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ