Съобщение

Уважаеми членове на  УН и родителските активи,

На 06.02.2020 г.  от 18 ч.  в клуб 11 ще се проведе отчетно – изборно събрание на УН.

Дневен ред:

1.    Отчет за дейността, приходите и разходите за учебната 2018/2019 г.;

2.     Избор на нов актив  и членове на УН;

3.     Разни.

Присъствието на родителските активи от паралелките  е желателно.

                                                           Председател на УН: Валя Модева

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ