С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие със заповеди на кмета на община Сливен            № РД-15-2647/18.09.2020 г. и № РД-15-2690/25.09.2020 г. ще се състоят повторни търгове за отдаване под наем на:

1. Част от имот, публична общинска собственост, представляваща свободна площ 1 кв.м. от учителска стая на втори етажв сградата на Средно училище „Константин Константинов” – Сливен за разполагане на 1 бр. автомат за топли напитки вендинг машина.

2. Част от имот, публична общинска собственост, представляваща свободна площ 1 кв.м. от коридор на I-ви етаж в сградата на Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен за разполагане на 1 бр. автомат за топли напитки вендинг машина (без кафе).

Начална тръжна месечна наемна цена на всеки от имотите е     60 (шестдесет) лева без ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия. Депозитът за участие във всеки от търговете е парична вноска в размер на 120 лева, която се внася в касата на СУ „Константин Константинов, най – късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация. Тръжната документация се получава от деловодството на СУ „Константин Константинов“ на адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“, в рамките на всеки работен ден от 08.00 – 16:30 часа до      20.10.2020 г. включително, след заплащане на цената от         20,00 лв., в касата на учебното заведение.

Документите за участие в търг, съгласно изискванията на тръжната документация, се подават в запечатан, непрозрачен и надписан плик с надпис името на участника или упълномощеното лице и цялостно наименование на търга, в срок до 16:30 часа на 21.10.2020 г. в деловодството на                    СУ „Константин Константинов“ на адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“.

Търговете ще се проведат на 22.10.2020 г. от 13.00 часа в сградата на СУ „Константин Константинов“, втори етаж, Клуб 11, на адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“.

За допълнителна информация – СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен, тел. 044/ 667683.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ