Училищно настоятелтво

Училищно настоятелство „Константин Константинов“ е създадено на 12.12.1996г. от 33-ма учредители, между които граждани, общественици родители и учители от СУ „К. Константинов“ – гр. Сливен.

Регистрирано е в Сливенския окръжен съд – решение №13/17.03.1997г., фирмено дело № 181 по описа за 1997г.

Съгласно изискването на ЗНП чл. 466/2002г., по решение на общото събрание от 10.10.2002г. училищното настоятелство е пререгистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ включва:

председател:

членове:

Моника Дойчинова Ингилизова

Валя Рачкова Модева

Аврам Любенов Аврамов

Десислава Пенчева Стоименова

КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ е със състав:

  1. Ваня Миткова
  2. Ваня Дончева
  3. Димитър Василев Димитров

Касиер на настоятелството е г-жа Марияна Куновска.

Всяка година настоятелството провежда минимум едно общо събрание, на което се отчита дейността за изминалия период, движението на средствата и се набелязват нови задачи.

До момента в съответствие със своя устав и набрани основно чрез дарения средства, УН „К. Константинов“ за своя сметка поддържа охрана в начален етап на обучение, включва се в ремонтните дейности на материалната база на училището, заплаща участието на изявени ученици в различни регионални и национални конкурси и състезания.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ