Философия

Мисия:

 • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.
 • Възпитание и обучение според Държавните образователни стандарти и стандартите на ЕС, адаптиране на новия учебен план към изискванията за гражданско възпитание.
 • Засилване на интегративните процеси в учебната и извънкласна дейност, поддържане на традиция в обединяване на дейността на художествено – творческите формации в училище с професионалните състави от областта, страната и чужбина, синхронизиране работата на учители, родители, ученици.

Визия:

 • Утвърждаване на СУ “К. Константинов“ като конкурентоспособно училище с висок авторитет, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за успешна социализация и реализация. Училище, което се отличава с разширена подготовка в областта на изкуствата.
 • Педагогически колектив – екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творчество и иновативност в работата си по изграждане на конкурентни, знаещи и можещи личности, граждани на република България, ЕС и света.

Стратегии цели в дейността на училището:

 • Измеримост и високо качество на резултатите от образователно-възпитателната работа с Държавните образователни стандарти.
  Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
 • Издигане нивото на художествено – творческите дейности до професионализма на сходни училища в страната.
 • Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици.
  Утвърждаване облика на училището и чувство за принадлежност към него у всеки възпитаник.
 • Защита на личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация на обществото.
 • Обогатяване и опазване на материалната база.

Е-ДНЕВНИК

ОФИС 365

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

СУ „К. КОНСТАНТИНОВ“ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ